نمایش نوار ابزار

پژوهش مدیریت استراتژیک

زمینه اصلی تحقیقاتی من مدیریت استراتژیک است. اصلی ترین علایق من در این حوزه عبارتند از:

  •  تغییر استراتژیک
  • نوآوری و کارآفرینی استراتژیک
  • ریزبنیادهای شناختی و رفتاری استراتژی
  • جهت گیری های استراتژیک

research