نمایش نوار ابزار
سال: ۱۳۹۲
سرمایه انسانی استراتژیک (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۸)

سرمایه انسانی استراتژیک (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۸)

این حوزه از مدیریت استراتژیک به نقش سرمایه انسانی استراتژیک در عملکرد شرکت می پردازد. تحقیقات چندرشته ای که نقش سرمایه انسانی را در سطوح چندگانه تجزیه و تحلیل درنظر می گیرد مورد استقبال قرار می گیرند. برخی از سئوالاتی…عمل (اقدام) استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۶)

عمل (اقدام) استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۶)

این حوزه از مدیریت استراتژیک، کارگزاران استراتژی و پژوهشگران علاقمند به پژوهش عملی در استراتژی را با یکدیگر متحد می سازد. این افراد استراتژی را به مثابه چیزی می بینند که افراد انجام می دهند و نه آنچه که سازمان…


دانش و نوآوری (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۵)

دانش و نوآوری (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۵)

این حوزه از مدیریت استراتژیک به این موضوع می پردازد که مدیران چگونه می توانند به بهترین شکل مبنای دانشی سازمان هایشان را به منظور ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت هایشان افزایش دهند. برخی (بیشتر…)


فرآیند استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۴)

فرآیند استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۴)

تمرکز این حوزه از مدیریت استراتژیک در ارتباط با عوامل  حاکم بر شکل گیری استراتژی ها در سطوح تجزیه و تحلیل گروه، کارکرد، کسب وکار، بنگاه و شبکه است. این زمینه از تحقیقات در ارتباط با تئوری های گوناگونی است…