نمایش نوار ابزار

استراتژی ذینفع (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۹)

این حوزه از مدیریت استراتژیک تلاش می کند تا تحقیقاتی که نگاه چندذینفعی به استراتژی شرکتی دارند، پیشایندها، مرزها، نقش ها، ارزش ها و اشکال متنوع تأثیرگذاری و عملکردی آن را توسعه دهند. در تحقیقات استراتژی ذینفع، از آثاری که در حوزه های گوناگون و زمینه های ملی باشد استقبال می گردد. برخی از مهم ترین سئوالاتی که در این زمینه تحقیقاتی طرح می شوند عبارتند از:

  • چگونه تصمیمات استراتژی رقابتی، بنگاهی، رشد و نوآوری بر کارآیی عجین شدن ذینفع و استراتژی ها و اعمالی که جهت گیری توسعه پایدار دارند، اثر می گذارد؟
  • چگونه عجین شدن ذینفع و استراتژی ها و اعمالی که جهت گیری توسعه پایدار دارند، بر کارآیی تصمیمات استراتژی رقابتی، بنگاهی، رشد و نوآوری اثر می گذارد؟
  • چگونه شرکت هایی که تلاش می کنند تا علایق ذینفعان متکثر را جلب نمایند خواهند توانست به طرز اثربخشی با شرکت های همفکر و رقبای سنتی رقابت/همکاری نمایند؟
  • تحت چه شرایطی شرکت های ذینفع محور از شرکت های سهامدارمحور و سنتی در رقابت پیشی می گیرند؟
  • آلترناتیوهای استراتژیک به منظور هماهنگ نمودن انتظارات و ادراکات کثیر ذینفعان برای افزایش منفعت آن ها درحالیکه همزمان ارزش شرکتی خلق می کنند چیست؟ چگونه تیم های مدیریت ارشد درخصوص توسعه، انتخاب و اجرای آن ها فکر می کنند؟
  • چه عواملی می توانند توانایی متغیر تیم های مدیریتی را به منظور عجین کردن پربار ذینفعان شرکت با منافع همگان و نیز توانایی آن ها در تغییر استراتژی ها، عملیات و فرهنگ شرکتی در راستای دستیابی به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تبیین کنند؟
  • چگونه افراد و تیم ها یاد می گیرند تا اصول مسئولیت و پایداری اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی را در فرآیندهای استراتژیک و عملیاتی شرکت هایشان یکپارچه سازند؟
  • چگونه افراد و ارزش های مشترک، احساسات و شناخت آن ها بر جهت گیری ذینفع شرکتی، استراتژی های عجین شدن، فرآیندهای تغییر مبتنی بر پایداری، و نهایتاً عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت تأثیر می گذارند؟

stakeholder

دیدگاه ها

Exam: c2010-652 , AND-401 , 98-364 , 000-080   , 9A0-385 , 102-400   , NS0-157 , 070-462   , 600-460 , AX0-100 , 210-451   , 220-802   , JN0-332 , 350-001   , 70-243 , 640-911   , JN0-343 , c2010-657   , AWS-SYSOPS , 599-01 , ADM-201   , 70-246 , 70-413   , 2V0-621 , 000-089 , 70-697 , 101 , 300-206   , 74-343 , 70-680 , CBAP , 400-201 , 300-075 , 210-060 , 1Z0-062 , MB2-707 , 70-981 , HP0-S42 , 210-451   , CAS-002 , CQE , 1Z0-051   , 70-177 , 210-060   , 3I0-012   , JN0-360 , 070-461 , 300-070   , CQE , 1V0-601 , 1V0-601 , 70-463   , 640-692 , CGEIT , 200-310   , 70-487 , NS0-157   , ICBB   , 1Z0-144 , 70-347 , LX0-103 , ICBB   , PMI-001 , 1Z0-808   , 1V0-601   , 642-997   , 810-403 , 000-089   , 1Y0-301 | 200-120 | NS0-157   , 300-135 , 210-451   , 70-177 , 350-030 , PMI-001   , 810-403 , 1Y0-201 , 70-697   , 1Y0-201 , LX0-103 , 98-365 , 70-981 , 70-483 , 1K0-001   , MB2-707   , 1Z0-804 , 300-320 , 350-060 , 70-487 , 70-461   , 070-461 , API-580 , 070-466 , 70-981 , 300-085 , 1V0-603 , 400-101   , 070-410 , 210-065   , human hair wigs: Human Hair Extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , brazilian hair   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace wigs   , hair extensions   , human hair full lace Wigs   , human hair extensions   , hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , brazilian hair   , human hair extensions   , hair extensions   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , human-hair-wigs    | lacewigsbuy-human-hair-wigs    | divatress-wigs-human-hair    | platinumwigs-human-hair-wigs    | headcovers-wigs-human-hair-wigs    | besthairbuy-wigs    | sistawigs-human-hair-wigs    | bestwigoutlet-wigs-human-hair    | wig-type-human-hair-wigs    | human-hair-wig    | everafterguide-human-hair-wigs    | especiallyyours-wigs    | irresistible-wigs    | epiccosplay-wigs    | divatress-wigs    | lace-front-wigs    | hairsisters-lace-front-wigs    | samsbeauty-lace-front-wigs    | lace-front-wigs-human-hair    | aprillacewigs-lace-front-wigs    | omywigs    | lace-front    | lace-front-wigs    | lace-front-hairsisters    | lace_front_wigs    | lace_front_wig    | platinum-lace-front-wigs    | premier-lace-front-wigs    | human-hair-wigs    | human-hair    | human-hair-wigs-eva    | brazilian-hair    | brazilian-hair-onsale    | human-hair-wigs    ; brazilian hair   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair weave   , human hair wigs   ,