نمایش نوار ابزار

رهبری و حاکمیت استراتژیک (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۱)

در بنگاه های بخش عمومی مالکان، صاحبان سهام و تأمین کنندگان مالی در انتظار بازگشت اقتصادی سرمایه گذاری می کنند؛ مدیران حرفه ای نیز مسئول تصمیمات استراتژیکی هستند که بازگشت اقتصادی به بار می آورد و بر ذینفعان مختلف تأثیر می گذارد. رهبران استراتژیک، تیم های مدیریت ارشدی هستند که به منظور خلق ارزش شرکتی، استراتژی را فرموله و اجرا می کنند. حاکمیت به نظارت و سازوکارهای تشویقی مربوط می شود که منافع مدیران را با تأمین کنندگان سرمایه همسو می کند. رهبری استراتژیک توسط مشخصه های جمعیت شناختی، سوگیری رفتاری تیم های مدیریت ارشد و همین طور احتیاطی که به واسطه مشخصه های شرکتی و زمینه محیط خارجی تحمل می شود شکل می گیرد. سازوکارهای حکمرانی، شامل مشوق ها و نظارت، توسط سهامداران و تامین کنندگان مالی، هیئت مدیره، Executive Selection، جانشینی، جبران خدمت، و بازار فراهم می شود. به طور کلی، همه سازمان ها، چه خصوصی و چه دولتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، و کوچک و بزرگ، به رهبران استراتژیکی نیاز دارند که به استراتژی شکل بخشند و به سازوکارهای حاکمیتی نیاز دارند که بر رهبران استراتژیک نظارت کرده و تشویقشان کند. رهبری و حاکمیت استراتژیک به استراتژی و عملکرد شرکتی در زمینه های نهادی و رژیم های رگولاتوری گوناگون شکل بخشیده و از آن شکل می پذیرد. تعدادی از مهم ترین سئوالاتی که در این زمینه تحقیقاتی طرح می شوند عبارتند از:

 • رهبری و حاکمیت استراتژیک چگونه در شکل بخشی به استراتژی و عملکرد ایفای نقش می کنند؟
 • تاچه اندازه ای شرکت ها بازتاب مدیران، هیئت مدیره و مالکانشان می باشد؟
 • عملکرد، استراتژی و زمینه خارجی شرکت چگونه به رهبری و حاکمیت استراتژیک شکل می بخشد؟
 • رهبری و حاکمیت استراتژیک چگونه به رفتار مسئولانه اخلاقی و اجتماعی شکل می بخشد؟
 • روابط رفت و برگشتی میان رهبری و حاکمیت استراتژیک با ذینفعان چگونه است؟
 • عوامل زمینه ای شکل دهنده این روابط چه هستند؟
 • این روابط در طی زمان چگونه تغییر می کنند؟
 • تفاوت های میان سازوکارهای حاکمیتی گوناگون مانند ساختار مالکیتی، ساختار بدهی، ترکیب هیئت مدیره و رهبری، پرداخت انگیزشی، جانشینی مدیران اجرایی، بازار کنترل بنگاه، سهام خصوصی و زمینه نهادی چیست؟
 • تأثیرات تیم های مدیریت ارشد گوناگون و مشخصه های فردی مانند فهم، شخصیت، تحصیلات و غیره چه می باشد؟
 • چگونه قواعد نهادی گوناگون بر اعمال حاکمیتی تأثیر می گذارد؟ چگونه بنگاه های جهانی می توانند حاکمیتشان را با استانداردها و انتظارات متفاوت در کشورهای مختلف همسو نمایند؟
 • چگونه ارتباطات شبکه ای تیم های مدیریت ارشد (TMT)، بر شرکت و ارتباطاتش تأثیر می گذارد و بالعکس؟
 • ما از تحقیق برروی شرکت های بخش غیرعمومی (شرکت های خانوادگی، خصوصی، تعاونی ها، شراکت ها و غیره) چه نتایجی به دست می آوریم؟
 • چه روش ها و دیدگاه های نظری می بایست برای تحقیقات در موضوع رهبری و حاکمیت مورد استفاده قرار گیرد؟
 • ما از به کاربردن دیدگاه های نظری مانند نظریه عاملیت، هزینه مبادله، اقتصاد، نظریه بازی، نظریه ذینفع، نظریه هویت اجتماعی، و نظریه مباشرت در تحقیقات رهبری و حاکمیت چه می توانیم بیاموزیم؟

strategic leadership

دیدگاه ها

Exam: c2010-652 , AND-401 , 98-364 , 000-080   , 9A0-385 , 102-400   , NS0-157 , 070-462   , 600-460 , AX0-100 , 210-451   , 220-802   , JN0-332 , 350-001   , 70-243 , 640-911   , JN0-343 , c2010-657   , AWS-SYSOPS , 599-01 , ADM-201   , 70-246 , 70-413   , 2V0-621 , 000-089 , 70-697 , 101 , 300-206   , 74-343 , 70-680 , CBAP , 400-201 , 300-075 , 210-060 , 1Z0-062 , MB2-707 , 70-981 , HP0-S42 , 210-451   , CAS-002 , CQE , 1Z0-051   , 70-177 , 210-060   , 3I0-012   , JN0-360 , 070-461 , 300-070   , CQE , 1V0-601 , 1V0-601 , 70-463   , 640-692 , CGEIT , 200-310   , 70-487 , NS0-157   , ICBB   , 1Z0-144 , 70-347 , LX0-103 , ICBB   , PMI-001 , 1Z0-808   , 1V0-601   , 642-997   , 810-403 , 000-089   , 1Y0-301 | 200-120 | NS0-157   , 300-135 , 210-451   , 70-177 , 350-030 , PMI-001   , 810-403 , 1Y0-201 , 70-697   , 1Y0-201 , LX0-103 , 98-365 , 70-981 , 70-483 , 1K0-001   , MB2-707   , 1Z0-804 , 300-320 , 350-060 , 70-487 , 70-461   , 070-461 , API-580 , 070-466 , 70-981 , 300-085 , 1V0-603 , 400-101   , 070-410 , 210-065   , human hair wigs: Human Hair Extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , brazilian hair   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace wigs   , hair extensions   , human hair full lace Wigs   , human hair extensions   , hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , brazilian hair   , human hair extensions   , hair extensions   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , human-hair-wigs    | lacewigsbuy-human-hair-wigs    | divatress-wigs-human-hair    | platinumwigs-human-hair-wigs    | headcovers-wigs-human-hair-wigs    | besthairbuy-wigs    | sistawigs-human-hair-wigs    | bestwigoutlet-wigs-human-hair    | wig-type-human-hair-wigs    | human-hair-wig    | everafterguide-human-hair-wigs    | especiallyyours-wigs    | irresistible-wigs    | epiccosplay-wigs    | divatress-wigs    | lace-front-wigs    | hairsisters-lace-front-wigs    | samsbeauty-lace-front-wigs    | lace-front-wigs-human-hair    | aprillacewigs-lace-front-wigs    | omywigs    | lace-front    | lace-front-wigs    | lace-front-hairsisters    | lace_front_wigs    | lace_front_wig    | platinum-lace-front-wigs    | premier-lace-front-wigs    | human-hair-wigs    | human-hair    | human-hair-wigs-eva    | brazilian-hair    | brazilian-hair-onsale    | human-hair-wigs    ; brazilian hair   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair weave   , human hair wigs   ,