نمایش نوار ابزار

استراتژی رفتاری (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۲)

این حوزه از مدیریت استراتژیک شامل تحقیقاتی می شود که روانشناسی شناختی و اجتماعی را در محدوده نظریه و عمل مدیریت استراتژیک به کار می برد. هدف این حوزه پژوهشی آن است که مدیریت استراتژیک را براساس فرضیات واقع گرایانه درخصوص ادراک انسان، احساس و تعامل اجتماعی بنا نهد. سنت های متدولوژیک متنوعی در این زمینه تحقیقاتی به کار می رود، از روش های کمی گرفته (آزمایش، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی، مطالعات میدانی آماری، تجسم مغزی) تا روش های کیفی (نظریه برخاسته از داده ها، قوم شناسی و تحلیل متنی). در این بحث سئوالاتی این چنین پرسیده می شود: مبادی روانشناختی تئوری های پیشروی مدیریت استراتژیک چیست؟ چگونه شناخت و رفتار فردی قابل مقایسه با رفتار جمعی در شرکت ها می باشد؟ آیا بهبود بخشیدن به «معماری روانشناسی شرکت» می تواند به مزیت رقابتی منجر شود؟ برخی از سئوالاتی که در این حوزه پژوهشی مطرح می شوند عبارتند از:

  • عقلانیت محدود در بازارهای رقابتی
  • شناخت و تصمیم سازی، سوگیری ها و هیوریستیک های شناختی
  • طرح شناختی و ادراک مدیریتی
  • باورها و ایدئولوژی های فردی و جمعی
  • نظریه Prospect، نقاط مرجع و ریسک پذیری
  • احساسات، انگیزه ها، شخصیت ها و آسیب شناسی ها
  • روانشناسی چانه زنی و سیاست سازمانی
  • ناهنجاری ها در یادگیری استراتژیک
  • روان شناسی اجتماعی تصمیم سازی گروهی

behavior

دیدگاه ها

Exam: c2010-652 , AND-401 , 98-364 , 000-080   , 9A0-385 , 102-400   , NS0-157 , 070-462   , 600-460 , AX0-100 , 210-451   , 220-802   , JN0-332 , 350-001   , 70-243 , 640-911   , JN0-343 , c2010-657   , AWS-SYSOPS , 599-01 , ADM-201   , 70-246 , 70-413   , 2V0-621 , 000-089 , 70-697 , 101 , 300-206   , 74-343 , 70-680 , CBAP , 400-201 , 300-075 , 210-060 , 1Z0-062 , MB2-707 , 70-981 , HP0-S42 , 210-451   , CAS-002 , CQE , 1Z0-051   , 70-177 , 210-060   , 3I0-012   , JN0-360 , 070-461 , 300-070   , CQE , 1V0-601 , 1V0-601 , 70-463   , 640-692 , CGEIT , 200-310   , 70-487 , NS0-157   , ICBB   , 1Z0-144 , 70-347 , LX0-103 , ICBB   , PMI-001 , 1Z0-808   , 1V0-601   , 642-997   , 810-403 , 000-089   , 1Y0-301 | 200-120 | NS0-157   , 300-135 , 210-451   , 70-177 , 350-030 , PMI-001   , 810-403 , 1Y0-201 , 70-697   , 1Y0-201 , LX0-103 , 98-365 , 70-981 , 70-483 , 1K0-001   , MB2-707   , 1Z0-804 , 300-320 , 350-060 , 70-487 , 70-461   , 070-461 , API-580 , 070-466 , 70-981 , 300-085 , 1V0-603 , 400-101   , 070-410 , 210-065   , human hair wigs: Human Hair Extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , brazilian hair   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace wigs   , hair extensions   , human hair full lace Wigs   , human hair extensions   , hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , brazilian hair   , human hair extensions   , hair extensions   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , human-hair-wigs    | lacewigsbuy-human-hair-wigs    | divatress-wigs-human-hair    | platinumwigs-human-hair-wigs    | headcovers-wigs-human-hair-wigs    | besthairbuy-wigs    | sistawigs-human-hair-wigs    | bestwigoutlet-wigs-human-hair    | wig-type-human-hair-wigs    | human-hair-wig    | everafterguide-human-hair-wigs    | especiallyyours-wigs    | irresistible-wigs    | epiccosplay-wigs    | divatress-wigs    | lace-front-wigs    | hairsisters-lace-front-wigs    | samsbeauty-lace-front-wigs    | lace-front-wigs-human-hair    | aprillacewigs-lace-front-wigs    | omywigs    | lace-front    | lace-front-wigs    | lace-front-hairsisters    | lace_front_wigs    | lace_front_wig    | platinum-lace-front-wigs    | premier-lace-front-wigs    | human-hair-wigs    | human-hair    | human-hair-wigs-eva    | brazilian-hair    | brazilian-hair-onsale    | human-hair-wigs    ; brazilian hair   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair weave   , human hair wigs   ,