نمایش نوار ابزار

کارگاه های برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران شرکت های آبفای روستایی کشور

درحال حاضر به تدریس دوره های برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران شرکت های آبفای روستایی کشور مشغولم. طی دوره هایی که در صنایع و بخش های گوناگون کشور داشته ام، بیش از پیش به این باور رسیده ام که مسائل و مشکلات ما در بخش های گوناگون کمابیش یکسان است و با عزم و اراده جدی قابل حل شدن است.

abfa class

abfa roos

دیدگاه ها