نمایش نوار ابزار

پژوهش مدیریت استراتژیک

زمینه اصلی تحقیقاتی من مدیریت استراتژیک است. در حال حاضر پژوهش های من متمرکز بر موضوعاتی نظیر قابلیت های پویا، جهت گیری های استراتژیک و میکروفونداسیون های استراتژی است.

research