نمایش نوار ابزار

موضوعات محوری دانش مدیریت استراتژیک از دیدگاه انجمن مدیریت استراتژیک (SMS)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

انجمن مدیریت استراتژیک (SMS)، به طور پیوسته موضوعات محوری در دانش مدیریت استراتژیک را معرفی و به روز می نماید. براین اساس درخت دانش استراتژی تا تاریخ درج این مطلب شامل دوازده مبحث کلیدی ذیل می باشد:

 1. استراتژی های همکارانه
 2. استراتژی رفتاری
 3. سرمایه انسانی استراتژیک
 4. استراتژی ذینفع
 5. استراتژی و کارآفرینی
 6. دانش و نوآوری
 7. استراتژی رقابتی
 8. پراکتیس استراتژی
 9. فرآیند استراتژی
 10. استراتژی جهانی
 11. رهبری و حاکمیت استراتژیک
 12. استراتژی شرکت

بدیهی است که حوزه های دوازده گانه فوق الذکر می توانند هادی پژوهشگران، کارگزاران و مشاوران استراتژی در استمرار فعالیت های حرفه ایشان باشد.

دیدگاه ها