نمایش نوار ابزار

عمل (اقدام) استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۶)

[تعداد: 2   میانگین: 2/5]

این حوزه از مدیریت استراتژیک، کارگزاران استراتژی و پژوهشگران علاقمند به پژوهش عملی در استراتژی را با یکدیگر متحد می سازد. این افراد استراتژی را به مثابه چیزی می بینند که افراد انجام می دهند و نه آنچه که سازمان ها دارا می باشند. تمرکز این حوزه بر چگونگی انجام استراتژی است. توجهش بر تمام فعالیت ها، روش ها و ابزارهایی است که در انجام استراتژی به کار برده می شود و این مهم که کار استراتژی چگونه به نتایج سازمانی و محیط اجتماعی و نهادی وسیع تر، که کارگزاران استراتژی در آن عمل می کنند، پیوند می یابد. برخی از سئوالاتی که در این حوزه پژوهشی مطرح می شود عبارتند از:

 • کار استراتژی شامل چیست؟ چه کسی در انجام استراتژی درگیر است؟
 • اقدامات استراتژی پردازی چه تأثیری برروی عملکرد شرکت ها دارد؟
 • چگونه استراتژیست های فردی و تیم های آن ها، استراتژی و عملکرد شرکت را شکل می بخشند؟ نقش آن ها در توسعه و اهرم سازی منابع، قابلیت ها و فرآیندهای شرکت چیست؟
 • نقش گفتمان، فهم و احساس در انجام دادن استراتژی چیست؟ چگونه جنبه های گفتمانی، شناختی و احساسی اقدامات استراتژیست ها برروی نتایج شرکت تأثیر می گذارد؟
 • مهارت های مورد نیاز برای انجام کار استراتژی چیست و این مهارت ها چگونه به دست می آیند؟
 • خُردبنیادهای (Micro foundations) اقدامات دخیل در انجام استراتژی چیست؟
 • مسائل استراتژیک چگونه شناسایی و مفهوم پردازی می شوند؟
 • کارگزاران استراتژی چه ابزارهایی را به کار می گیرند و این ابزارها چه تأثیراتی دارند؟
 • ارتباطات استراتژی چگونه در درون و خارج سازمان ها رخ می دهد؟ نتایج این ارتباطاتی که توسط استراتژیست ها و غیراستراتژیست ها به کار می رود چه می باشد؟
 • چگونه ذینفعان خارجی استراتژی (مانند مشاوران، سازمان های حکومتی و جوامع حرفه ای) بر عمل استراتژی تأثیر می گذارند؟
 • چگونه محیط خرد برروی اجرای استراتژی تأثیر می گذارد و بالعکس؟
 • کاربردهای مفهوم پردازی استراتژی به عنوان یک اقدام اجتماعی چیست؟
 • نظریه پردازی چگونه می تواند عمل مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد؟ بصیرت هایی که از کارگزاران به دست می آید چگونه می تواند به محققان استراتژی کمک کند که نظریه های مرتبط بیشتری را توسعه دهند؟ چگونه تحقیقات متعهد خواهد توانست نظریه استراتژی را توسعه دهد؟
 • ما چگونه خواهیم توانست با رهیافتی چندرشته ای، دستورکار عمل استراتژی را تحت تأثیر قرار داده و به پیش بریم؟
 • چگونه می توانیم استراتژی را به عنوان یک حرفه مطالعه کرده و درخصوص آن مفهوم پردازی کنیم؟ سهم استراتژی به عنوان یک حرفه در جامعه چیست و این سهم را چگونه می توان بهبود بخشید؟

این موارد تنها تعدادی از سئوالاتی هستند که در حوزه تحقیقات عمل استراتژی طرح می شوند؛ باید تذکر داد که تحقیقات عمل استراتژی هیچ پرسشی را استثنا نمی کند و ترجیحات ویژه ای درخصوص متدولوژی تحقیق ندارد.

st

دیدگاه ها