نمایش نوار ابزار

کارآفرینی و استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۷)

[تعداد: 1   میانگین: 1/5]

این حوزه از مدیریت استراتژیک به بحث درخصوص رفتار کارآفرینانه هم در توسعه کسب وکارهای جدید و هم در سازمان های مستقر شده می پردازد. هدف این بحث خلق دانشی سودمند درمورد استراتژی های کارآفرینانه است. برخی از مهم ترین سئوالاتی که در این زمینه تحقیقاتی طرح می شوند عبارتند از:

  • چگونه می توان نظریه پردازی درخصوص اقدام کارآفرینانه را تقویت کرد؟
  • تمرکز برروی نوآوری و کارآفرینی چگونه می تواند از سایر نظریه ها درخصوص مزیت رقابتی متمایز شود؟
  • روش های تحقیق مناسب برای مطالعه علمی فرآیند کارآفرینانه چیست؟
  • نقش استراتژی در یک شرکت تازه توسعه یافته چگونه است و تفاوت های آن با نقش استراتژی در شرکت های مستقر شده چه می باشد؟

entrepreneurship

دیدگاه ها