نمایش نوار ابزار

استراتژی ذینفع (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۹)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

این حوزه از مدیریت استراتژیک تلاش می کند تا تحقیقاتی که نگاه چندذینفعی به استراتژی شرکتی دارند، پیشایندها، مرزها، نقش ها، ارزش ها و اشکال متنوع تأثیرگذاری و عملکردی آن را توسعه دهند. در تحقیقات استراتژی ذینفع، از آثاری که در حوزه های گوناگون و زمینه های ملی باشد استقبال می گردد. برخی از مهم ترین سئوالاتی که در این زمینه تحقیقاتی طرح می شوند عبارتند از:

  • چگونه تصمیمات استراتژی رقابتی، بنگاهی، رشد و نوآوری بر کارآیی عجین شدن ذینفع و استراتژی ها و اعمالی که جهت گیری توسعه پایدار دارند، اثر می گذارد؟
  • چگونه عجین شدن ذینفع و استراتژی ها و اعمالی که جهت گیری توسعه پایدار دارند، بر کارآیی تصمیمات استراتژی رقابتی، بنگاهی، رشد و نوآوری اثر می گذارد؟
  • چگونه شرکت هایی که تلاش می کنند تا علایق ذینفعان متکثر را جلب نمایند خواهند توانست به طرز اثربخشی با شرکت های همفکر و رقبای سنتی رقابت/همکاری نمایند؟
  • تحت چه شرایطی شرکت های ذینفع محور از شرکت های سهامدارمحور و سنتی در رقابت پیشی می گیرند؟
  • آلترناتیوهای استراتژیک به منظور هماهنگ نمودن انتظارات و ادراکات کثیر ذینفعان برای افزایش منفعت آن ها درحالیکه همزمان ارزش شرکتی خلق می کنند چیست؟ چگونه تیم های مدیریت ارشد درخصوص توسعه، انتخاب و اجرای آن ها فکر می کنند؟
  • چه عواملی می توانند توانایی متغیر تیم های مدیریتی را به منظور عجین کردن پربار ذینفعان شرکت با منافع همگان و نیز توانایی آن ها در تغییر استراتژی ها، عملیات و فرهنگ شرکتی در راستای دستیابی به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تبیین کنند؟
  • چگونه افراد و تیم ها یاد می گیرند تا اصول مسئولیت و پایداری اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی را در فرآیندهای استراتژیک و عملیاتی شرکت هایشان یکپارچه سازند؟
  • چگونه افراد و ارزش های مشترک، احساسات و شناخت آن ها بر جهت گیری ذینفع شرکتی، استراتژی های عجین شدن، فرآیندهای تغییر مبتنی بر پایداری، و نهایتاً عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت تأثیر می گذارند؟

stakeholder

دیدگاه ها