نمایش نوار ابزار
برچسب: روش تحقیق در استراتژی
استراتژی رفتاری (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۲)

استراتژی رفتاری (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۲)

این حوزه از مدیریت استراتژیک شامل تحقیقاتی می شود که روانشناسی شناختی و اجتماعی را در محدوده نظریه و عمل مدیریت استراتژیک به کار می برد. هدف این حوزه پژوهشی آن است که مدیریت استراتژیک را براساس فرضیات واقع گرایانه…


رهبری و حاکمیت استراتژیک (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۱)

رهبری و حاکمیت استراتژیک (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۱)

در بنگاه های بخش عمومی مالکان، صاحبان سهام و تأمین کنندگان مالی در انتظار بازگشت اقتصادی سرمایه گذاری می کنند؛ مدیران حرفه ای نیز مسئول تصمیمات استراتژیکی هستند که بازگشت اقتصادی به بار می آورد و بر ذینفعان مختلف تأثیر…


استراتژی های همکارانه (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۰)

استراتژی های همکارانه (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۰)

این حوزه از مدیریت استراتژیک بر مسائل مرتبط با استراتژی های همکاری در سطوح شبکه، گروه، بنگاه، کسب وکار و کارکرد تمرکز می نماید. در این بخش به تحقیقاتی توجه نشان داده می شود که استراتژی های همکاری را در…


استراتژی ذینفع (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۹)

استراتژی ذینفع (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۹)

این حوزه از مدیریت استراتژیک تلاش می کند تا تحقیقاتی که نگاه چندذینفعی به استراتژی شرکتی دارند، پیشایندها، مرزها، نقش ها، ارزش ها و اشکال متنوع تأثیرگذاری و عملکردی آن را توسعه دهند. در تحقیقات استراتژی ذینفع، از آثاری که…


سرمایه انسانی استراتژیک (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۸)

سرمایه انسانی استراتژیک (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۸)

این حوزه از مدیریت استراتژیک به نقش سرمایه انسانی استراتژیک در عملکرد شرکت می پردازد. تحقیقات چندرشته ای که نقش سرمایه انسانی را در سطوح چندگانه تجزیه و تحلیل درنظر می گیرد مورد استقبال قرار می گیرند. برخی از سئوالاتی…