نمایش نوار ابزار

تألیفات دکتر نادر سیدکلالی

در فهرست ذیل  گزیده ای از تألیفات من معرفی شده اند. برای مشاهده اطلاعات تفصیلی تر درخصوص تألیفات اینجانب به وبسایت های ذیل مراجعه فرمائید:

http://tehran.academia.edu/NaderSeyedKalali

https://scholar.google.com/citations?user=jpdXDwgAAAAJ&hl=en&oi=ao

اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته

ترجمه کتاب:

مقالات ژورنال:

    • حیدری، علی و سیدکلالی، نادر. ارائه مدل مزیت رقابتی شرکت‏ های مشاوره مدیریت براساس نظریه قابلیت‏ های پویا، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

مقالات کنفرانس:

دیدگاه ها