نمایش نوار ابزار

رزومه دکتر نادر سیدکلالی

.

دکتر نادر سیدکلالی

  • عضو هیأت علمی گروه مدیریت راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • دکتری (PhD) مدیریت استراتژیک (سیاستگذاری بازرگانی) دانشگاه تهران
  • محقق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کُلن آلمان
  • مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سوابق تحصیلی:
  • دکتری (PhD) مدیریت استراتژیک (سیاستگذاری بازرگانی)، دانشگاه تهران
  • انجام تحقیقات تکمیلی پایان‏ نامه دوره دکتری، دانشگاه کُلن آلمان
  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
دیدگاه ها