نمایش نوار ابزار

فرآیند استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۴)

تمرکز این حوزه از مدیریت استراتژیک در ارتباط با عوامل  حاکم بر شکل گیری استراتژی ها در سطوح تجزیه و تحلیل گروه، کارکرد، کسب وکار، بنگاه و شبکه است. این زمینه از تحقیقات در ارتباط با تئوری های گوناگونی است مانند تکامل درون سازمانی، عقلانیت محدود، قدرت و سیاست، یادگیری سازمانی، نظریه یادگیری اجتماعی-شناختی، نظریه اقتضایی سازمان و …

جریان های پژوهشی در حوزه فرآیند استراتژی محدوده وسیعی را در بر می گیرند ازجمله:

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • تصمیم سازی استراتژیک
 • اجرای استراتژی
 • تغییر و نوسازی استراتژیک
 • اجماع
 • سیاست و قدرت در تصمیم سازی
 • نقش بازیگران سازمانی در استراتژی سازی (مدیرعامل، تیم های مدیریت ارشد، هیئت مدیره ها، مدیران میانی و عملیاتی)
 • و توسعه مدل های جامع شکل گیری استراتژی

جریان های تحقیقاتی جدید در این حوزه عبارتند از:

 • خرده اعمال استراتژی سازی
 • توسعه ابتکارات استراتژیک
 • تولید ایده و خلاقیت در استراتژی
 • نقش پیشامدهای تصادفی
 • توسعه قابلیت و نقش احساسات در استراتژی

درواقع زمینه تحقیقاتی فرآیند استراتژی، به عنوان یکی از سازوکارهای یکپارچه کننده پویایی های عناصر استراتژیک طی زمان در حوزه کلان تر مدیریت استراتژیک ایفای نقش می کند.

proc

دیدگاه ها

Exam: c2010-652 , AND-401 , 98-364 , 000-080   , 9A0-385 , 102-400   , NS0-157 , 070-462   , 600-460 , AX0-100 , 210-451   , 220-802   , JN0-332 , 350-001   , 70-243 , 640-911   , JN0-343 , c2010-657   , AWS-SYSOPS , 599-01 , ADM-201   , 70-246 , 70-413   , 2V0-621 , 000-089 , 70-697 , 101 , 300-206   , 74-343 , 70-680 , CBAP , 400-201 , 300-075 , 210-060 , 1Z0-062 , MB2-707 , 70-981 , HP0-S42 , 210-451   , CAS-002 , CQE , 1Z0-051   , 70-177 , 210-060   , 3I0-012   , JN0-360 , 070-461 , 300-070   , CQE , 1V0-601 , 1V0-601 , 70-463   , 640-692 , CGEIT , 200-310   , 70-487 , NS0-157   , ICBB   , 1Z0-144 , 70-347 , LX0-103 , ICBB   , PMI-001 , 1Z0-808   , 1V0-601   , 642-997   , 810-403 , 000-089   , 1Y0-301 | 200-120 | NS0-157   , 300-135 , 210-451   , 70-177 , 350-030 , PMI-001   , 810-403 , 1Y0-201 , 70-697   , 1Y0-201 , LX0-103 , 98-365 , 70-981 , 70-483 , 1K0-001   , MB2-707   , 1Z0-804 , 300-320 , 350-060 , 70-487 , 70-461   , 070-461 , API-580 , 070-466 , 70-981 , 300-085 , 1V0-603 , 400-101   , 070-410 , 210-065   , human hair wigs: Human Hair Extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , brazilian hair   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace wigs   , hair extensions   , human hair full lace Wigs   , human hair extensions   , hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , brazilian hair   , human hair extensions   , hair extensions   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , human-hair-wigs    | lacewigsbuy-human-hair-wigs    | divatress-wigs-human-hair    | platinumwigs-human-hair-wigs    | headcovers-wigs-human-hair-wigs    | besthairbuy-wigs    | sistawigs-human-hair-wigs    | bestwigoutlet-wigs-human-hair    | wig-type-human-hair-wigs    | human-hair-wig    | everafterguide-human-hair-wigs    | especiallyyours-wigs    | irresistible-wigs    | epiccosplay-wigs    | divatress-wigs    | lace-front-wigs    | hairsisters-lace-front-wigs    | samsbeauty-lace-front-wigs    | lace-front-wigs-human-hair    | aprillacewigs-lace-front-wigs    | omywigs    | lace-front    | lace-front-wigs    | lace-front-hairsisters    | lace_front_wigs    | lace_front_wig    | platinum-lace-front-wigs    | premier-lace-front-wigs    | human-hair-wigs    | human-hair    | human-hair-wigs-eva    | brazilian-hair    | brazilian-hair-onsale    | human-hair-wigs    ; brazilian hair   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair weave   , human hair wigs   ,