نمایش نوار ابزار

استراتژی جهانی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۳)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

تمرکز این حوزه از مدیریت استراتژیک بر شرکت های چندملیتی است. به طور روشن این حوزه به تأثیر نیروهای جهانی درحال تکامل، نیروهای بین الملل و نیز نیروهای منطقه ای، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیک، محیطی و سیاسی برروی توسعه و محتوای استراتژی ها و اشکال سازمانی می پردازد. سایر زمینه های خاص تر تحقیقاتی در این حوزه عبارتند از:

  • مطالعات سازمانی و استراتژیک تطبیقی
  • مدیریت فرامرزی عملیات و استراتژی کسب وکار یا بنگاه
  • روابط میان شرکت مادر چندملیتی و شرکت های تابعه
  • استراتژی ورود به بازارهای خارجی

globe-strategy

دیدگاه ها