نمایش نوار ابزار

استراتژی شرکت (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۲)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

تمرکز این حوزه از مدیریت استراتژیک در ارتباط با تصمیمات، اقدامات و نتایج مربوط به پورتفوی خطوط کسب وکار یک بنگاه است. پژوهش و عمل در حوزه استراتژی بنگاه اقداماتی را در بر می گیرد که با تغییر محدوده و پروفایل خطوط کسب وکارهای شرکت همراه است که شامل یکپارچگی های عمودی، ادغام ها و تملک ها، واگذاری ها، استراتژی/سازمان تنوع بخشی بنگاهی، پیاده سازی و عملکرد می شود. تحقیقات جدید بررسی می کنند که:

  • منابع یک شرکت چگونه به محدوده و مرتبط بودن خطوط کسب وکارهایش شکل می بخشد؟
  • ترکیب منابع شرکتی چگونه بر نتایج ادغام و تملک تأثیر می گذارد؟
  • مدیریت اثربخش شرکت های تنوع بخشی شده (چندکسب وکاره) به چه صورت است؟
  • چرا و چگونه واگذاری حیاتی می شود؟
  • منابع یک شرکت چگونه برروی تصمیمات رشد و واگذاری اثر می گذارد؟
  • چه وقتی روش های گوناگون رشد و کاهش مورد استفاده قرار می گیرند؟
  • چه بده بستان هایی میان انواع گوناگون استراتژی های تنوع بخشی و آلترناتیوهای سازمانیش وجود دارد؟

استراتژی بنگاه از محدوده گسترده ای از نظریه ها و روش ها برای شناسایی عوامل تعیین کننده و نتایج عملکردی مدیریت محدوده و مرزهای یک شرکت تنوع بخشی شده استفاده می کند.

Corporate-Strategy

دیدگاه ها